KNOBIA

Vilkår og Handelsbetingelser

Introduktion

Vilkår og Handelsbetingelser
KNOBIA
(Rikke Dam)
Solsikkevej 128
8700 Horsens
CVR: 43846507

Betingelserne gælder medmindre at vi har aftalt andet på skrift.

Vilkår og Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Pris

 • KNOBIA er momsregisteret, så alle priser er excl. Moms.

Tilbud, aftale & levering

 • Med mindre andet er aftalt, accepteres tilbud skriftligt (bekræftelse pr. mail) og gælder 14 dage fra tilbudsdatoen.
 • Vores aftale er indgået, når jeg har modtaget din accept til tilbud/aftale via. e-mail på kontakt@knobia.dk.
 • Uforudsete hændelser er ikke inkluderet i tilbuddet. Hvis de indtræder, orienteres hurtigst muligt.
 • Med mindre andet er aftalt, er tilbuddet inkl. 2 x korrekturer med rimelige rettelser og ændringer. Kræver det arbejde udover de to korrekturer, vil du blive faktureret for det ekstraarbejde det kræver til den gældende timepris på 800 kr.

Fast samarbejde

 • Når der indgås en fast samarbejdsaftale, står jeg til rådighed de faste antal dage og timer som vi aftaler. Vores aftale skal indeholde oplysninger om hvilken ugedage og tidsrum, som kun ændres eller afviges ved forudgående aftale eller sygdom.
 • Er kunden eller jeg forhindret i at møde op en eller flere af dagene i løbet af en måned, skal arbejdet så vidt muligt lægges andre dage inden for samme måned. Ferie og fridage aftaler vi altid i så god tid som muligt.
 • Fast samarbejdsaftaler betales bagud, medmindre andet er aftalt.

Manglende betaling ved fast samarbejde

 • Hvis kunden ikke har betalt fakturaen, har jeg ret til at aflyse eller udskyde dagen, indtil fakturaen er betalt.

Arbejdssted ved fast samarbejde

 • Skal vores faste samarbejdsaftale forgå i din virksomhed, online eller blanding afhænger af din lokation og behov.
 • Ved fysisk fremmøde kan du blive faktureret ekstra for den tid jeg skal bruge på transport + den gældende takst. Det aftaler vi altid inden aftalen indgås. Virksomheder i Horsens er undtaget.

Deadlines og tidsforbrug

 • Ved overskridelse af tidsplan eller ved ændringer af det modtaget – som skyldes forhold hos kunden, er jeg berettiget til at fakturere for ekstraomkostninger.
 • Hvis kunden overskridelser den aftalte deadline for levering af materialer eller øvrige oplysninger ophører mit ansvar for rettidig levering.
 • Kommer der væsentlige ændringer til opgaven, mangler jeg informationer, feedback eller lignende fra kunden, kan jeg ikke holdes ansvarlig for, at deadlinen overskrides.

Kundens forpligtelser

 • Kræver mit arbejde, at jeg skal have adgang til forskellige platforme, materialer, informationer, systemer og lignende for at kunne udføre arbejdet, er kunden forpligtet til at give mig den tilstrækkelige adgang.
 • Kunden forpligter til at medvirke, så tilrettelægges af arbejdet, besvare henvendelser og tildele ressourcer, således at ydelserne kan leveres til aftalt tid.
 • Kunden sikrer, lovgivning og branchekutymer mv.
 • Kunden orienterer skriftligt på mail om særlige lov- og produktkrav mv., som der skal tages højde for.

Betaling

 • Betalingsbetingelserne er 14 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt.
 • Hvis andet ikke er aftalt, fremsendes faktura ved opgavens eller delopgavens afslutning.
 • Hvis kunden ikke betaler til tiden, beregnes renter og omkostninger i henhold til renteloven. Rykker på 100 kr. og 5% af det oprindelige fakturabeløb for hver påbegyndt måned. 

Annullering af ordre

 • Ønsker kunden at annullere en ordre efter godkendelse, har jeg ret til at fakturere forbrugt tid.

Rettigheder

 • Du har ophavs- og brugsretten til tekster og grafisk arbejde, så snart du har betalt fakturaen for opgaven.
 • Bruger du tekster, logoer og billeder uden, at have opnået brugs- og ophavsretten, er det et brud på ophavsretten og jeg kan kræve erstatning.

Fortrolighed

 • I forbindelse med opgavens udførelse vil begge parter kunne få adgang til fortrolige og interne informationer hos hinanden. Kunden og jeg forpligter os til under og efter et samarbejde at behandle viden om hinanden fortroligt. Denne bestemmelse vedvarer tidsubegrænset.

Reklamation, mangler, ansvar og ansvarsbegrænsning

 • KNOBIA er ikke ansvarlige for kundens tab der skyldes virusangreb, uautoriserede ændringer som følge af hacking, uautoriseret adgang eller lignende uanset at virusangrebet eller ændringen kan tilbageføres til KNOBIA.
 • Det er kundens ansvar, at alle leverede forudsætninger, informationer og data overholder den for kundens gældende lovgivning, herunder ikke krænker tredjemands patent-, ophavs- eller varemærkeret.
 • Ved kundens godkendelse af KNOBIA’s arbejde, afskærer kunden sig fra efterfølgende at gøre erstatningsansvar gældende mod KNOBIA.
 • KNOBIA kan kun gøres erstatningsansvarlig for tab som kan føres til KNOBIA’s forsætlige eller groft uagtsomme handlinger.
 • Et eventuelle erstatningsansvar kan ikke overstige det fakturerede beløb for den ydelse, ansvaret angår.
 • KNOBIA er ikke ansvarlig for eventuelle fejl/mangler efter kundens godkendelse og efterfølgende ibrugtagelse af det leverede.  

Force majeure

 • Ingen af parterne kan gøres ansvarlige for forhold, der må betegnes som force majeure. Dette gælder blandt andet ved beskadigelse af arbejdsudstyr, brand, krig, naturkatastrofer, vandskade, afbrydelse af eller svigt i energiforsynet, omfattende virus- eller malwareangreb samt indtrædelse af force majeure hos underleverandør.
 • Indtræder force majeure alligevel, aftaler vi en ny dato for levering af opgave.  

Lovvalg og værneting

 • Skulle der opstå en tvist mellem os i forbindelse med vores aftale, skal den afgøres efter dansk ret ved retten i Horsens.

Ændring i betingelserne

 • Jeg kan til enhver tid rette i de gældende betingelser. Du er dog altid omfattet af de betingelser, der var gældende, da vi indgik aftale.
Ydelser Samarbejde håndtryk med 5 stjerner - Vilkår og Handelsbetingelser

Vilkår og Handelsbetingelser

Særligt vedrørende hjemmeside

Kundens forpligtelser

 • Kunden har ansvaret for, at relevant lovgivning og branchekutymer er på plads. Kunden er forpligtet til at meddele eventuelle adresseændringer til kontakt@knobia.dk.

Overlevering

 • Ved overlevering af hjemmesideløsninger overdrages adgangskoder og hermed brugsretten af sitet til kunden.
 • Hosting- og domænesider oprettes til start hos kunden, da abonnement på disse skal betales af kunden selv.
 • Når websitet er leveret og betalt, er det kundens eget ansvar og kundens egen hjemmeside.

Opdatering

 • Alle temaer og plug-ins skal jævnligt opdateres, dette er en nødvendighed. Når hjemmesiden er leveret er dette kundens eget ansvar. Hvis andet ikke er aftalt, forpligter KNOBIA sig ikke til at opdatere kundens hjemmeside.

Backup

 • Såfremt der ikke er indgået aftale herom, er kunden selv ansvarlig for løbende at tage backup af egen hjemmeside.
 • Hvis andet ikke er aftalt, forpligter KNOBIA sig ikke til at tage backup af kundens data.

Ansvar/erstatningsansvar

 • KNOBIA er ikke ansvarlige for kundens tab der skyldes virusangreb, uautoriserede ændringer som følge af hacking, uautoriseret adgang eller lignende uanset at virusangrebet eller ændringen kan tilbageføres til KNOBIA.
 • KNOBIA påtager sig ikke ansvaret for eventuelle tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer.
 • KNOBIA har ikke ansvaret for fejl eller mangler, som kunden ikke skriftligt har rettet henvendelse om inden endt levering. Alt indhold på kundens hjemmeside er kundens ansvar.
Senest revideret: December 2023
Skulle du sidde med spørgsmål til vilkår eller handelsbetingelserne er du velkommen til,
at kontakte mig på telefon 22328141 eller via. mail: kontakt@knobia.dk

Spørgsmål?

Kontakt mig

lige her

© KNOBIA | Solsikkevej 128, 8700 Horsens | CVR: 43846507